Reseller Window Hosting

RH5
RH10
RH25
RH50
RH5
Dung lượng
5 GB
Băng thông
Không giới hạn
Domain
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
MSSQL
Không giới hạn
Control Panel
Plesk
Thanh toán 3 tháng
giảm 3%
Thanh toán 6 tháng
giảm 5%
Thanh toán 1 năm
giảm 10%
Thanh toán 2 năm
giảm 15%
Thanh toán 3 năm
giảm 20%
150,000 VNĐ
Phí hàng tháng
chỉ 150.000 VNĐ / tháng
RH10
Dung lượng
10 GB
Băng thông
Không giới hạn
Domain
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
MSSQL
Không giới hạn
Control Panel
Plesk
Thanh toán 3 tháng
giảm 3%
Thanh toán 6 tháng
giảm 5%
Thanh toán 1 năm
giảm 10%
Thanh toán 2 năm
giảm 15%
Thanh toán 3 năm
giảm 20%
400,000 VNĐ
Phí hàng tháng
chỉ 400.000 VNĐ / tháng
RH25
Dung lượng
25 GB
Băng thông
Không giới hạn
Domain
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
MSSQL
Không giới hạn
Control Panel
Plesk
Thanh toán 3 tháng
giảm 3%
Thanh toán 6 tháng
giảm 5%
Thanh toán 1 năm
giảm 10%
Thanh toán 2 năm
giảm 15%
Thanh toán 3 năm
giảm 20%
650,000 VNĐ
Phí hàng tháng
chỉ 650.000 VNĐ / tháng
RH50
Dung lượng
50 GB
Băng thông
Không giới hạn
Domain
Không giới hạn
Subdomain
Không giới hạn
Email
Không giới hạn
Tài khoản FTP
Không giới hạn
Tên miền Parked
Không giới hạn
MSSQL
Không giới hạn
Control Panel
Plesk
Thanh toán 3 tháng
giảm 3%
Thanh toán 6 tháng
giảm 5%
Thanh toán 1 năm
giảm 10%
Thanh toán 2 năm
giảm 15%
Thanh toán 3 năm
giảm 20%
1,400,000 VNĐ
Phí hàng tháng
chỉ 1.400.000 VNĐ / tháng