Cap nhat he thong Centos 7

7 - Cập nhật hệ thống Centos 7

[1] Sau khi cài đặt xong hệ điều hành CentOS 7, bạn nên cập nhật các update mới nhất để đảm bảo an toàn và bảo mật. (lưu ý các Server cài OS phải cài đặt driver RAID riêng - OS ko tự nhận - thì hết sức lưu ý khi cập nhật OS này, vì sẽ rất dễ lỗi Kernel Panic do driver Raid cũ không load được )

[root@dlp ~]# yum -y update 
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: ftp.iij.ad.jp
 * extras: ftp.iij.ad.jp
 * updates: ftp.iij.ad.jp
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-13.git20140326.4dba720.el7 will be updated
---> Package NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0 will be an update
...
...
...
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

===========================================================================================================
 Package            Arch    Version                  Repository   Size
===========================================================================================================
Installing:
 kernel             x86_64   3.10.0-123.4.2.el7             updates     29 M
Updating:
 NetworkManager         x86_64   1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0   updates    1.4 M
 NetworkManager-glib      x86_64   1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0   updates    369 k
 NetworkManager-tui       x86_64   1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0   updates    190 k
 gnutls             x86_64   3.1.18-9.el7_0               updates    609 k
 json-c             x86_64   0.11-4.el7_0                updates     31 k
 kernel-tools          x86_64   3.10.0-123.4.2.el7             updates    669 k
 kernel-tools-libs       x86_64   3.10.0-123.4.2.el7             updates    609 k
 kexec-tools          x86_64   2.0.4-32.el7.centos.1           updates    320 k
 libtasn1            x86_64   3.3-5.el7_0                updates    316 k
 mariadb-libs          x86_64   1:5.5.37-1.el7_0              updates    752 k
 microcode_ctl         x86_64   2:2.1-7.1.el7_0.1             updates    488 k
 openssl            x86_64   1:1.0.1e-34.el7_0.3            updates    705 k
 openssl-libs          x86_64   1:1.0.1e-34.el7_0.3            updates    939 k
 selinux-policy         noarch   3.12.1-153.el7_0.10            updates    340 k
 selinux-policy-targeted    noarch   3.12.1-153.el7_0.10            updates    3.8 M
 tuned             noarch   2.3.0-11.el7_0.3              updates    145 k
 tzdata             noarch   2014e-1.el7_0               updates    433 k

Transaction Summary
===========================================================================================================
Install  1 Package
Upgrade 17 Packages

Total download size: 41 M
...
...
...
 Verifying : kernel-tools-libs-3.10.0-123.el7.x86_64                        34/35
 Verifying : 1:NetworkManager-tui-0.9.9.1-13.git20140326.4dba720.el7.x86_64             35/35

Installed:
 kernel.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.el7

Updated:
 NetworkManager.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0     NetworkManager-glib.x86_64 1:0.9.9.1-2
 NetworkManager-tui.x86_64 1:0.9.9.1-23.git20140326.4dba720.el7_0   gnutls.x86_64 0:3.1.18-9.el7_0
 json-c.x86_64 0:0.11-4.el7_0                     kernel-tools.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.e
 kernel-tools-libs.x86_64 0:3.10.0-123.4.2.el7            kexec-tools.x86_64 0:2.0.4-32.el7.cent
 libtasn1.x86_64 0:3.3-5.el7_0                    mariadb-libs.x86_64 1:5.5.37-1.el7_0
 microcode_ctl.x86_64 2:2.1-7.1.el7_0.1                openssl.x86_64 1:1.0.1e-34.el7_0.3
 openssl-libs.x86_64 1:1.0.1e-34.el7_0.3               selinux-policy.noarch 0:3.12.1-153.el7
 selinux-policy-targeted.noarch 0:3.12.1-153.el7_0.10         tuned.noarch 0:2.3.0-11.el7_0.3
 tzdata.noarch 0:2014e-1.el7_0

Complete!
 • 3 Người dùng thấy hướng dẫn này hữu ích
Hướng dẫn này có hữu ích?

Những hướng dẫn liên quan

Cau hinh Firewall va SELinux tren Centos 7

FireWall [1] Nếu Firewall trên máy chủ là không cần thiết (ví dụ đã có tường lửa khác đang chạy...

Cau hinh Network tren Centos 7

[1] Thiết lập IP tĩnh cho Server.Thay tên của card mạng "eno16777736" bằng tên của card mạng thực...

Them cac kho Repository tren Centos 7

8 - Thêm các kho repository để download cài đặt phần mềm trên Centos 7Add some useful external...

Huong dan cai dat CentOS 7

[1] CentOS 7.x tương thích với Red Hat Enterprise Linux 7.x. CentOS 7 được phát hành vào...

Tao User tren Centos 7

[1] Tạo 1 tài khoản có tên "cent" : [root@dlp ~]# useradd cent [root@dlp ~]# passwd cent...