یافتن محصولات و سرویس ها

Mức xác minh
SSL Provider
Thích hợp
Loại SSL
Độ tin cậy
Site Seal
Dấu hiệu nhận dạng trên website
Số máy chủ hỗ trợ
Mã hóa
Mức bảo hiểm
Server Gated Cryptography
Tương thích mọi trình duyệt
Tương thích mobile
Trình duyệt màu xanh lá cây
Cấp phát lại(Reissue)
Hỗ trợ vừa www và không www
Suport for IDN
Support for SAN (UC)
Daily malware scan
Weekly vulnerability scan
Thời gian cấp
Comodo EV SSL
2,270,000 VNĐ سالانه
Doanh nghiệp nâng cao
Websites/Webshops
Single Domain EV SSL
Highest
Dynamic
Không giới hạn
128/256 bit
$1,750,000
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Trong vòng 10 ngày làm việcSSL Webserver EV
4,520,000 VNĐ سالانه
Doanh nghiệp nâng cao
Securing Transactions
Single Domain EV SSL
Very-High
Dynamic
1
128/256 bit
$1,500,000
Không
Miễn phí
Không
Không
Trong vòng 15 ngày làm việcTrueBusiness ID with EV
5,150,000 VNĐ سالانه
Doanh nghiệp nâng cao
Securing Transactions
Single Domain EV SSL
Very-High
Dynamic
Không giới hạn
128/256 bit
$1,500,000
Không
Miễn phí
Không
Không
Không
Trong vòng 15 ngày làm việcSecure Site EV
18,410,000 VNĐ سالانه
Doanh nghiệp nâng cao
Perfect Protect
Single Domain EV SSL
Highest
Dynamic
1
128/256 bit
$1,500,000
Không
Miễn phí
Trong vòng 20 ngày làm việc