Cloud Virtual Machine

1 vCPUs, 1GB Memory, 25GB Disk
Cloud-Vm01 Đơn giá Từ 425,000/th
Mua ngay
1 vCPUs, 2GB Memory, 50GB Disk
Cloud-Vm02 Đơn giá Từ 500,000/th
Mua ngay
2 vCPUs, 2GB Memory, 60GB Disk
Cloud-Vm03 Đơn giá Từ 575,000/th
Mua ngay
2 vCPUs, 4GB Memory, 80GB Disk
Cloud-Vm04 Đơn giá Từ 650,000/th
Mua ngay
4 vCPUs, 8GB Memory, 160GB Disk
Cloud-Vm05 Đơn giá Từ 950,000/th
Mua ngay
8 vCPUs, 16GB Memory, 320GB Disk
Cloud-Vm06 Đơn giá Từ 1,550,000/th
Mua ngay