عرض المواد المحددة 'SSLv3'

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong Apache

1. Mở file config SSL của Apache sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf 2) Tìm dòng :...

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong Haproxy

1) Mở file “/etc/haproxy.cfg" và tìm dòng “bind" . Thêm vào cuối dòng “no-sslv3". Vd: bind...

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong IIS

Tùy thuộc vào phiên bản máy chủ Windows để có thể vô hiệu hóa SSL v3 hay không. Lưu ý các phiên...

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong Nginx

1) Mở file cấu hình SSL cho các virtual host, tìm dòng “ssl_protocols” xem khai báo ở đâu:...