Xem các bài viết được đánh dấu 'ssl'

 Kích hoạt Forward Secrecy cho Apache

Before you configure your Apache server for Forward Secrecy, your web server and SSL/TLS library...

 Kích hoạt Forward Secrecy cho IIS Windows

Để đơn giản hóa và thực thi nhanh chóng các thiết lập này, có 1 file PowerShell script giúp bạn...

 Kích hoạt Forward Secrecy cho Nginx

Before you configure your Nginx server for Forward Secrecy, your web server and SSL/TLS library...

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong Apache

1. Mở file config SSL của Apache sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf 2) Tìm dòng :...

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong Haproxy

1) Mở file “/etc/haproxy.cfg" và tìm dòng “bind" . Thêm vào cuối dòng “no-sslv3". Vd: bind...

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong IIS

Tùy thuộc vào phiên bản máy chủ Windows để có thể vô hiệu hóa SSL v3 hay không. Lưu ý các phiên...

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong Nginx

1) Mở file cấu hình SSL cho các virtual host, tìm dòng “ssl_protocols” xem khai báo ở đâu:...

 Cài đặt SSL trên DirectAdmin

Thao tác 3 bước để cài đặt SSL cho hosting sử dụng DirectAdmin: 1) Mở quyền sử dụng SSL cho...