Xem các bài viết được đánh dấu 'disalbe SSLv3'

 Vô hiệu hoá SSLv3 trong Apache

1. Mở file config SSL của Apache sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf 2) Tìm dòng :...