Xem các bài viết được đánh dấu 'reboot'

 "bus error" khi reboot Server

Lỗi xảy ra khi ra lênh reboot server, tuy nhiên lại báo lỗi Bus error (core dumped) root@:~#...