Tao User tren Centos 7

[1] Tạo 1 tài khoản có tên "cent" :

[root@dlp ~]# useradd cent 
[root@dlp ~]# passwd cent
Changing password for user cent.
New UNIX password: # set password
Retype new UNIX password: # confirm
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@dlp ~]# exit # logout

[2] Chuyển sang login bằng user mới tạo.

dlp login: cent                # input user name
password: # password
[cent@dlp ~]$ su - # switch to root
Password:# root password
[root@dlp ~]# # just switched to root
 

[3] Tạo quyền cho user này có thể chuyển qua Admin. (vd này là user 'cent')

[root@dlp ~]# usermod -G wheel cent 
[root@dlp ~]# vi /etc/pam.d/su
#%PAM-1.0
auth sufficient pam_rootok.so
# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
#auth sufficient pam_wheel.so trust use_uid
# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
# uncomment the following line
auth required pam_wheel.so use_uid
auth substack system-auth
auth include postlogin
account sufficient pam_succeed_if.so uid = 0 use_uid quiet
account include system-auth
password include system-auth
session include system-auth
session include postlogin
session optional pam_xauth.so
 

[4] Để chuyển tiếp các email của root sang email người dùng khác, thiết lập như sau. (vd này là user 'cent')

[root@dlp ~]# vi /etc/aliases
# Person who should get root's mail
# last line: uncomment and change to a user
root: cent
[root@dlp ~]# newaliases # reload
 • 14 Người dùng thấy hướng dẫn này hữu ích
Hướng dẫn này có hữu ích?

Những hướng dẫn liên quan

Huong dan cai dat CentOS 7

[1] CentOS 7.x tương thích với Red Hat Enterprise Linux 7.x. CentOS 7 được phát hành vào...

Cau hinh Firewall va SELinux tren Centos 7

FireWall [1] Nếu Firewall trên máy chủ là không cần thiết (ví dụ đã có tường lửa khác đang chạy...

Cau hinh Network tren Centos 7

[1] Thiết lập IP tĩnh cho Server.Thay tên của card mạng "eno16777736" bằng tên của card mạng thực...

Quan ly va Cau hinh cac dich vu bang systemctl tren Centos 7

6-Cấu hình các dịch vụ trên Centos 7[1] It's possible to make sure services' status like follows....

Cap nhat he thong Centos 7

7 - Cập nhật hệ thống Centos 7[1] Sau khi cài đặt xong hệ điều hành CentOS 7, bạn nên cập nhật...